Heeft  de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gevolgen voor de belastingfuncties (heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, medewerker belastingen, belastingdeurwaarder)? In een notitie gaan we hier uitgebreid op in.

De Wnra vervangt met ingang van 1 januari 2020 de huidige Ambtenarenwet door de nieuwe Ambtenarenwet 2017. De (eenzijdige) aanstelling wordt een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht.

Aanstellingen van rechtswege omgezet

Aanstellingen als ambtenaar of onbezoldigd ambtenaar worden van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst of overeenkomst. Nieuwe aanwijzingsbesluiten zijn alleen nodig als deze (te veel) zijn verweven met het aanstellingsbesluit. Ook kan het nodig zijn om nieuwe mandaats- of volmachtsbesluiten te nemen. De notitie bevat ook een aantal voorbeelden.

Meer informatie