Het ministerie van BZK gaat handreikingen opstellen over onderdelen van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Om de handreikingen zoveel mogelijk af te stemmen op praktijk en behoefte, vraagt het ministerie om input in de vorm van aandachtspunten en casussen vanuit gevoegde gezagen.

Draagt u bij aan het opstellen van de handreikingen? Vul dan voor 1 juli de enquête in.

Twee handreikingen voor het einde van het jaar

De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bevat nieuwe regels over onder andere voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal en stedelijke kavelruil.

Het Ministerie stelt twee handreikingen op:

  • De handreiking kostenverhaal behandelt het kostenverhaal en de financiële bijdrage ruimtelijke ontwikkeling. 
  • De handreiking grondeigendom behandelt voorkeursrecht, stedelijke kavelruil, onteigening en gedoogplichten.

Deze zullen voor het eind van dit jaar afgerond worden, zodat gemeenten, provincies, waterschappen en andere betrokkenen ruim de tijd hebben om zich voor te bereiden op de wijzigingen.

Stuur de enquête voor 1 juli op

De enquête bevat vragen over voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal, financiële bijdrage ruimtelijke ontwikkeling en stedelijke kavelruil. Omdat de onderdelen landinrichting en landelijke kavelruil uit de aanvullingswet buiten de handreikingen vallen, worden daarover geen vragen gesteld. Het gaat om vragen over de toepassing van de nieuwe wettelijke regels. Het gaat dus nadrukkelijk niet om wensen voor wijziging van die regels.

De resultaten worden geanonimiseerd gebruikt bij het opstellen van de handreikingen. U kunt de ingevulde enquête tot en met 30 juni 2020 sturen naar: enquetehandreikinggrondeigendom@minbzk.nl

Meer informatie

Download hier de enquête.