In opdracht van de VNG is door Wetgevingswerken een Handreiking schaarse vergunningen opgesteld. De handreiking vervangt de eerdere factsheet over schaarse vergunningen, deze is door de ontwikkelingen in de rechtspraak inmiddels gedateerd.

Hoewel het onderwerp schaarse vergunningen ook voorlopig nog in beweging zal blijven, biedt de  handreiking inzicht in de actuele stand van zaken en beoogt deze een zo eenvoudig mogelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van het juridische kader voor de verdeling van schaarse vergunningen aan de hand van de rechtspraak, de vraag wanneer precies wel en wanneer niet van schaarse vergunningen sprake is, en de aanknopingspunten voor de relevante keuzes die gemeentebesturen binnen het juridisch kader kunnen maken.

Meer informatie

De tekst van de handreiking op 19 oktober afgesloten, zodat geen rekening kon worden gehouden met de op dat moment nog niet beschikbare uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over ruimtelijke besluiten in de zaak over het rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde. Wel is aan de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal in die zaak aandacht besteed.

Zie ook