VNG en IPO hebben samen een handreiking 'Regionale Mobiliteitsprogramma's' gemaakt om gemeenten en provincies te ondersteunen bij het opstellen van de Regionale Mobiliteitsprogramma's (RMP's).

Het RMP komt voort uit het klimaatakkoord en is een instrument om op regionale schaal toekomstbestendige bereikbaarheidsoplossingen te realiseren die bijdragen aan de transitie naar een duurzaam en zorgeloos mobiliteitssysteem.

Provincies nemen in 2019 het voortouw om samen met gemeenten plannen van aanpak op te stellen voor de ontwikkeling van RMP’s. Om draagvlak en uitvoeringskracht te organiseren is het van belang om bij de uitwerking van de RMP’s vanaf 2020 ook andere regionale partners te betrekken. De VNG en het IPO ondersteunen gemeenten en provincies bij het opstellen van de RMP’s. De handreiking 'Regionale Mobiliteitsprogramma's' vormt het eerste gezamenlijk product en is opgesteld in overleg met het ministerie van IenW. Deze handreiking is nadrukkelijk bedoeld als hulpmiddel en vormt geen blauwdruk.

Meer informatie

Zie ook