Gemeenten zitten met veel vragen over het onderwerp ‘aanbesteden binnen het sociaal domein’. In een nieuwe handreiking leest u hoe u formele samenwerkingsrelaties met zorgaanbieders kunt vormgeven onder de Aanbestedingswet 2012, en wat u als gemeente kan én mag onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Inhoud

Deze handreiking beantwoordt vele vragen op het gebied van aanbesteden binnen het sociaal domein. Vragen zoals hieronder, maar ook die in het grijze kader hiernaast: 

  • Wanneer is er sprake van een verplichting om aan te besteden? Is het onvermijdelijk dat langdurige cliënt-hulpverlener relaties worden doorbroken?
  • Hoe voorkom je dat sociale wijkteams uit elkaar worden gerukt als gevolg van een aanbestedingsprocedure?
  • Hoe krijg je flexibiliteit als op voorhand niet duidelijk is wat de precieze omvang van de zorg- of ondersteuningsbehoefte zal zijn?
  • Hoe wordt continuïteit van zorg gewaarborgd?
  • Hoe kun je prestaties uit het verleden meenemen in de beoordeling van inschrijvers?
  • Is het mogelijk om in gesprek te gaan met potentiële hulpverleners?

Doelgroep

  • Gemeenten: bestuurders, beleidsmedewerkers, inkopers, aanbestedingsspecialisten, subsidiemedewerkers.
  • Aanbieders krijgen een duidelijk beeld op welke wijze gemeenten afwegingen maken en welke stappen er zijn in het aanbestedingsproces. Dankzij deze handreiking beschikken zij over dezelfde informatie als gemeenten.

Handreiking

De handreiking is een uitgave van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van EZ. Deze handreiking kwam tot stand in samenwerking met de ministeries van BZK, VWS, VenJ en EZ; de PIANOo-vakgroep Sociaal Domein; VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein, de Werkgroep aanbesteden Jeugdwet en Wmo 2015 (bestaande uit afgevaardigden van diverse gemeenten, VNG, brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VOBC en de ministeries).