Speciaal voor decentrale overheden stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handreiking over integriteit op. Dit thema riep veel vragen op. Deze handreiking is een aanvulling op eerdere instrumenten en handreikingen van het IPO, VNG en Vwvw.

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020?

Door de inwerkingtreding van de Wnra vanaf 1 januari 2020 vormt de Ambtenarenwet 2017 het nieuwe wettelijke kader voor het integriteitsbeleid van overheidswerkgevers. In de artikelen 4 tot en met 11 van de Ambtenarenwet 2017 staan de verplichtingen voor de werkgever en verplichtingen voor de werknemer op integriteitsgebied.

Inhoud handreiking

In de handreiking staat informatie over de verplichtingen rond integriteit voor werkgevers én ambtenaren in de oude en nieuwe situatie. U vindt er opties om de vorm van het integriteitsbeleid openbaar te maken, die vrij is. Zie bijvoorbeeld het voorbeeld van de gemeente Haarlemmermeer, die een infographic maakte. Ook worden hulpmiddelen bij het schrijven van een personeelshandboek genoemd.

Meer informatie