Vooral van softwareleveranciers krijgen VNG en GGZ Nederland veel vragen over de technische uitwerking van de 'Handreiking inspanningsgerichte bekostiging J-GGZ'. In dit bericht gaan we eerst  in op de aanleiding en achtergrond van de vragen, en informeren u daarna over de oplossingen.

In de handreiking  wordt anders omgegaan met de bepaling van de (in)direct cliëntgebonden tijd dan in de standaardartikelen staat beschreven. Ook is in een van de standaardartikelen afwijkend advies opgenomen over de omgang met groepscontacttijd. Deze werkwijze sluit aan op de bestaande werkwijze en registratiepraktijk van zorgprofessionals in de jeugd-ggz.

Cliëntgebonden tijd

De VNG heeft voor de landelijke raamovereenkomsten en de handreiking voor de regionale inkoop door gemeenten bewust gekozen voor deze bepaling van de cliëntgebonden tijd. GGZ Nederland steunt deze keuze. Met name voor aanbieders die ook werkzaam zijn in de Zorgverzekeringswet, en dat geldt voor bijna alle aanbieders die jeugd-ggz leveren, is deze bepaling van de cliëntgebonden tijd sterk ingebed in het werkproces en de bedrijfsvoering.

  • Het advies in de handreiking voor deze wijze van het bepalen van de cliëntgebonden tijd, is alleen bedoeld voor jeugd-ggz inspanningsgericht in de productcategorieën 54 (regionale afspraken) en 55 (landelijke afspraken).
  • Het zijn daarmee geen afwijkingen ten opzichte van de iJw-standaard, maar ze hebben wel consequenties voor de software. Dit is afgestemd met het programma i-Sociaal Domein. Deze werkwijze voor deze specifieke productcategorieën moet vanuit de ict-systemen worden ondersteund. Er moet een andere rekenformule worden toegepast.

Advies

 

Om aan te sluiten bij deze handreiking gebruiken gemeenten productcodes in categorie 054 (Jeugd-GGZ) van de landelijke productcodelijst en hanteren ze in overeenkomsten met Jeugd-GGZ-aanbieders de definities en artikelen die u vindt in de tekstboxen op pagina 27 en 28 van de Handreiking.

Aandachtspunten

Aanbieders die Jeugd-GGZ leveren binnen de landelijke raamovereenkomst contract zullen voor deze zorg bovenstaande definities en artikelen hanteren. Bovenstaand afwijking van de standaardartikelen kan implementatietijd vragen bij jeugdhulp-aanbieders omdat deze afwijkingen verwerkt moeten worden in registratie- en declaratie-software. Blijf daarom vooral open in gesprek over het tijdpad waarop dit gerealiseerd kan worden.

Meer informatie