Per 1 juli 2017 werken gemeenten en provincies met de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking. Met de Ladder bepalen zij of er in de regio noodzaak is tot bouwen op een plek buiten bestaand gebied. Voor de nieuwe Ladder en de Helpdesk gaat u naar infomil.nl.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft de komende maanden presentaties over de nieuwe Ladder tijdens provinciale bijeenkomsten voor gemeenten in hun regio.

Duurzaam ruimtegebruik 

Niemand wil bouwen voor leegstand. Toch blijkt uit de Landelijke Leegstandsmonitor dat nog veel vastgoed in Nederland leegstaat. Het gaat dan vooral om kantoren, winkels, vrijkomend agrarisch vastgoed en maatschappelijk vastgoed.

De Ladder is een instrument dat vraagt van gemeenten om te motiveren waarom zij nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. Zij moeten daarbij aantonen dat dit voorziet in een behoefte.

Het doel van de Ladder blijft hetzelfde: duurzaam gebruik van de ruimte. De nieuwe Ladder sluit beter aan bij de praktijk doordat deze samen met gemeenten, provincies en marktpartijen is opgesteld. De ladder is eenvoudiger en moet leiden tot minder bezwaarprocedures en onderzoeklasten.

Inhoud handreiking

De Handreiking bevat:

  • een toelichting op de wetstekst
  • veel praktijkvoorbeelden en
  • informatie over relevante jurisprudentie

Dit helpt gemeenten om een gedegen motivering op te stellen voor de keuzes die zij maken bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. De Ladder stimuleert daarmee transparantie in de besluitvorming. Voor vragen kan men contact opnemen met de Helpdesk Ladder.

Omgevingswet

Komend jaar werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan integratie van de Ladder in het Besluit kwaliteit leefomgeving van de Omgevingswet. De strekking van de Ladder blijft dan hetzelfde, omdat deze in lijn met Omgevingswet is opgesteld.

Meer informatie