Naar verwachting treden de Omgevingswet en de Wkb in werking op 1 januari 2023. Definitieve besluitvorming vindt in november 2022 plaats. Daarmee ontstaat voor gemeenten een probleem bij de vaststelling van de begroting en legesverordening. Daarom heeft de VNG in een handreiking de opties naast elkaar gezet.

[Update 17/11/2022] Inwerkingtreding op 1 januari 2023 is niet meer aan de orde. De minister heeft 1 juli 2023 op het oog. De onderstaande handreiking houdt geen rekening met deze beslissing. De beschreven principes zijn echter nog steeds bruikbaar.

Handreiking begroting en legesverordening inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb (pdf, 350 kB)

Het vaststellen van de gemeentebegroting 2023 vindt plaats als er nog onduidelijkheid bestaat of de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging op 1 januari wel of niet in werking treden. Gaat de gemeente bij de vaststelling van de begroting uit van inwerkingtreding op 1 januari 2023 of gaat de gemeente uit van uitstel? En waar kan de gemeente op terugvallen als de keuze achteraf onjuist blijkt? Uiteindelijk is de keuze aan het lokale bestuur, waarbij het kiest voor de optie waarbij lokaal het beste gevoel bestaat. De keuze bij de begroting heeft logischerwijs ook gevolgen voor de legesverordening.

Vanuit de VNG zien we dat gemeenten op verschillende manieren met deze problematiek willen omgaan. Er is niet 1 voorgeschreven aanpak, maar er zijn wel enkele aandachtspunten om rekening mee te houden en daarmee is een aantal opties te schetsen. Het belangrijkste advies is: maak een bewuste afweging en wees voorbereid. Verder dient de legesverordening afgestemd te zijn op de begroting. 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op via omgevingswet@vng.nl.