De handleiding verbijzonderde interne controle (VIC) geeft inzicht in de manieren waarop de VIC kan worden ingericht. Dit wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van de gemeenten Leiden en Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.

De handleiding is geen ‘one size fits all’, maar kan juist als aanleiding dienen om binnen de gemeente het gesprek te voeren over het gemeentelijke ambitieniveau en het expliciet maken van keuzes hierin.

Inhoud

De handleiding gaat o.a. in op

  • De VIC
  • de drie verdedigingslinies en positioneringskeuzes hierbij van de VIC
  • de mogelijke gevolgen voor de controlerend accountant
  • actuele ontwikkelingen zoals de rechtmatigheidsverantwoording en het expliciet maken van het eigen ambitieniveau van de gemeente.

Meer informatie

In de commissie BADO werken decentrale overheden, accountants en het Rijk samen om de interpretatie van regels over bedrijfsvoering, verantwoording en accountantscontroles toe te spitsen op de praktijk van decentrale overheden.

Zie ook