Een van de adviezen van de Werkgroep vernieuwing accountantscontrole gemeenten (Depla-II) was het opstellen van een handleiding ter versterking van het opdrachtgeverschap van de raad. Deze handleiding is nu verschenen.

De ‘Handleiding Versterking opdrachtgeverschap van de raad bij de accountantscontrole’ is opgesteld door een werkgroep van raadsleden, accountants, een griffier en gemeentelijke controllers.

Aan de basis liggen onder meer enquêtes onder 1370 raadsleden, griffiers en accountants.

In de handleiding komen achtereenvolgens aan de orde:

  • Het belang van de accountantscontrole voor de gemeenteraad
  • De rol van de raad bij de jaarlijkse controle
  • De aanbesteding
  • Werkwijze en mogelijkheden voor ondersteuning

De handleiding is op 29 maart 2017 overhandigd aan minister Plasterk van BZK en staatssecretaris Wiebes van Financiën. De handleiding is niet alleen bestemd voor zittende raadsleden en andere betrokkenen, maar ook voor de raadsleden die in 2018 nieuw worden verkozen. De handleiding kan dan een plek krijgen in het inwerkprogramma van de nieuwe raadsleden.

Meer informatie