De Kinderombudsman vraagt met het rapport 'Alle kinderen kansrijk' aandacht voor de 378.000 kinderen die opgroeien in armoede. Inclusief adviezen voor doorontwikkeling van het armoedebeleid voor kinderen, waarmee Rijk, gemeenten, onderwijs en maatschappelijke organisaties hun voordeel gaan doen.

UIt het onderzoek van Kinderombudsman Margrite Kalverboer blijkt dat deze kinderen op alle levensgebieden worden beperkt in hun ontwikkeling. Zij signaleert knelpunten in het armoedebeleid en vindt dat dit beleid beter moet aansluiten bij wat deze kinderen echt nodig hebben. Het creëren van een stabiele thuissituatie moet meer aandacht krijgen.

Kinderen en jongeren in armoede hebben het recht dat wij er alles aan doen om te zorgen dat zij opgroeien in een gezin waar genoeg geld is van om te leven en een omgeving waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen.

VNG-reactie

De VNG neemt de adviezen graag ter harte. Het is goed dat systematisch is onderzocht hoe kinderen en jongeren die in armoede opgroeien de kwaliteit van hun leefomgeving beoordelen en hoe zij de impact van armoede op hun leefomgeving ervaren. In onze reactie gaan we in op de volgende onderdelen:

  • Integraal beleid en aanpakken structurele oorzaken
  • Stress-sensitieve dienstverlening is van belang
  • Samenwerking met het onderwijs
  • De huidige toeslagensystematiek van het Rijk werkt schulden in de hand

Hieronder kunt u puntsgewijs onze uitgebreide reactie lezen:

Rapport Kinderombudsman

Zie ook