De VNG markttoets met leveranciers van software voor de Omgevingswet  op 21 juni was goedbezocht. De leveranciers denken dat ze voor de korte termijn goed uit de voeten kunnen met de specificaties van de VNG.

Over anderhalf jaar treedt de Omgevingswet in werking. Gemeenten maken plannen voor het verwerven van Omgevingswet software. VNG biedt hiervoor enkele ondersteunende producten, waaronder softwarespecificaties. Bij de markttoets ging de VNG in gesprek met leveranciers over deze softwarespecificaties. Kunnen zij de VNG specificaties gebruiken of is er nog werk aan de winkel? En hoe zien zij de inkoop van de software het liefst georganiseerd? De VNG legde deze vragen voor aan softwareleveranciers en implementatiepartners bij de ICT Markttoets.

Kristel Lammers, programmamanager Omgevingswet VNG opende de workshop. ‘Gemeenten zijn in gesprek over in welk verband ze al dan niet samen systemen gaan verwerven. Ze willen de goede vragen kunnen neerleggen. Gemeenten beseffen dat ze de kennis en de expertise van de markt nodig hebben. En VNG wil graag collectief versnelling aanbrengen tussen het aanbod en de vraag in het kader van de Omgevingswet,’ aldus Kristel.

Specificaties zijn goed bruikbaar

De afgelopen maanden stelde de VNG, in samenwerking met gemeenten en leveranciers, de specificaties (vereisten) op voor de plansoftware (omgevingsbeleidscomponenten), voor toepasbare regels (vragenbomen), en voor VTH-componenten (vergunning, toezicht en handhaving). Ook heeft VNG geformuleerd wat gemeenten minimaal moeten doen om aan de wet te voldoen en een advies uitgebracht over aanvullende acties.

In aanwezigheid van VNG, G4, IMG100.000+ en VIAG gingen de vertegenwoordigers van de 24 aanwezige softwareleveranciers met elkaar in gesprek. Allereerst bogen zij zich over de vraag of de specificaties voldoen en de Roadmap genoeg is. De meeste leveranciers denken op de korte termijn goed uit de voeten te kunnen met de specificaties.

Bestuurlijk commitment

Voor de langere termijn, is het lastiger te overzien. Omdat dit een verandering vraagt in werkwijze, processen en samenwerking. Net als bij de ontwikkeling van de Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV) wordt gesproken in termen van stapsgewijs ontwikkelen en een ‘werkwijze met voortschrijdend inzicht’. Een punt van zorg is de vertraging in de ontwikkeling van de landelijke standaard STOP-TPOD en daarnaast is ook behoefte aan meer binnengemeentelijke Omgevingswet standaarden. Een aantal vertegenwoordigers vindt verder dat er in het lokaal bestuur weinig commitment is voor de informatie-opgave van de Omgevingswet.

Anders werken

Bedrijven signaleren dat de grootste opgave zit in de veranderkundige vraag, in het ‘anders’ (integraal) werken. Een andere uitkomst is dat het belangrijk is prioriteiten te stellen. Plansoftware heeft minder haast dan VTH-componenten; daar moeten de handhavers op 1 januari 2021 mee aan het werk kunnen. In het binnenkort te verschijnen rapport over deze markttoets wordt hier verder op ingegaan.

Hoe verwerven?

Het tweede deel van de markttoets gaat over de manier van verwerven. Hoe kunnen gemeenten daarbij het beste samenwerken? Tijdens de discussie blijkt dat daar verschillend over wordt gedacht. Maar over één ding is iedereen het eens: als alle 355 gemeenten zelf op grond van eigen requirements gaan aanbesteden, is niemand op tijd klaar. In het algemeen willen de bedrijven het simpel houden: werken met een ‘white list’ van bedrijven die zich hebben gekwalificeerd om te mogen inschrijven op (mini)competities. De suggestie wordt gedaan om aan te sluiten bij bestaande inkoopcombinaties. Sommige aanwezigen vinden het integraal aanbesteden een risico omdat samenwerken tijd kost en wrijving geeft. Ze zien het liefst dat de afspraken hierover gemaakt zijn vooraf aan de verwerving.

Diversiteit

Wat vinden de bedrijven van deze ICT Markttoets? ‘Goed dat het gebeurt,’ zegt Victor van Katwijk van Geodan na afloop. ‘Het is goed dat de VNG deze rol pakt. Stimuleren dat het tempo erin blijft en tegelijk de markt in z’n waarde laten. Je moet het samen doen.’ Geert Jan Bruinier van Atos beaamt het. ‘De afstand tussen aanbieder en vrager moet zo klein mogelijk zijn, je hebt elkaar nodig. Met 24 deelnemende bedrijven was het goede dwarsdoorsnede van de markt.’

Kristel Lammers merkt in haar slotwoord op dat softwarebedrijven en gemeenten best een beetje op elkaar lijken. ‘De diversiteit die je ziet bij gemeenten, zie ik hier ook. Net als de notie dat het eindbeeld niet vast staat, het moet in stapjes.’ ICT Nederland maakt een rapport op basis van de discussies aan de verschillende tafels. Dit rapport verschijnt over enige weken.

ICT markttoets

De ICT Markttoets is een officieel overheidsinstrument. De toets is een manier om de markt te consulteren over specifieke punten in de voorbereiding van het aanschaffen van nieuwe ICT. VNG wilde de markt graag consulteren over de verwerving van Omgevingswet software. Daarom had brancheorganisatie Nederland ICT, de ICT Markttoets, namens de VNG de marktpartijen uitgenodigd voor de ICT Markttoets. De vragen voor de marktpartijen waren voorbereid door VNG, G4, IMG100.000+ en de VIAG.

Meer informatie