De overheidsfinanciën zijn ten opzichte van de Miljoenennota 2019 verder verbeterd. Dit blijkt uit de Najaarsnota van het ministerie van Financiën, die minister Hoekstra 29 november aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De Najaarsnota presenteert de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven voor het lopende begrotingsjaar 2018.

Vertaling naar meicirculaire

De accresraming 2018 voor gemeenten wordt pas bij de meicirculaire 2019 definitief vastgesteld. Door deze systematiek zijn de gevolgen voor gemeenten pas in het voorjaar duidelijk. De VNG zal dan de vertaling van de Voorjaarsnota naar de meicirculaire maken. Het ziet er naar uit dat de onderuitputting van het Rijk groot is. Dat heeft vermoedelijk effecten voor het accres.

De VNG is in gesprek met het Rijk over het totaalpakket aan financiële gevolgen bij gemeenten in relatie tot de Voorjaarsnota.

Meer informatie