Op initiatief van de VNG heeft het Centraal Planbureau deze keer ook de verkiezingsprogramma’s doorgerekend op de gevolgen voor decentrale overheden. In de verkiezingsspecial bij VNG Magazine was al een overzicht gemaakt van de maatregelen voor gemeenten. Nu is er ook een financiële vertaling van beschikbaar.

‘Het is positief dat er bij alle partijen aandacht is voor de financiële positie van gemeenten. We zien een plus in de volle breedte. Dat is goed’, zegt Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. ‘Maar per saldo is de voorgestelde verruiming van het gemeentefonds niet realistisch en onvoldoende voor gemeenten. De werkelijkheid is dat een derde van de gemeenten (120) hun begroting nu al niet sluitend kan krijgen. Er moet dus echt een stap bij.’

Van 0,4 tot 4 miljard erbij

In de doorrekening is bij alle partijen een intensivering opgenomen voor het gemeentefonds, variërend van 0,4 miljard bij de SGP tot 4 miljard bij de PvdA. In de verkiezingsprogramma’s van ChristenUnie en PvdA was aandacht voor het afschaffen van de opschalingskorting en bij de VVD was daarover een amendement aangenomen op de ledenvergadering. Uit de doorrekening blijkt dat de VVD niet expliciet geld uittrekt om de opschalingskorting terug te draaien. D66, GroenLinks en ChristenUnie doen dat wel voor een deel. Verder is er aandacht voor vergroting van het belastinggebied van gemeenten onder gelijktijdige afroming van het gemeentefonds door D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Denk.

Reacties partijen

We vroegen de partijen om een eerste reactie op de doorrekening. D66 en SGP reageerden al snel. Zodra andere partijen ook reageren, plaatsten we daar de reacties van.

Toelichting

Donderdag 8 april 2021 is er door het CPB een toelichting gegeven in de VNG commissie Financiën. Hierbij is uitleg gegeven over de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s, algemene beelden en specifiek de effecten voor gemeenten.

Meer informatie

Bericht geüpdatet op 12 april 2021