In mei trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Naar aanleiding daarvan is ook de ‘Matrix gegevensuitwisseling bij uitvoering, fraudepreventie en fraudebestrijding Wmo en Jeugdwet’ aangepast. We vragen Paul Norp, jurist en Wmo-specialist bij Team Zorg KCHN om uitleg.

Paul werkt bij Stimulanz en was betrokken bij het samenstellen en aanpassen van de genoemde matrix.

Wat is de Matrix gegevensuitwisseling precies?

Het gaat in feite om een aantal matrices, namelijk één voor de Wmo 2015, één voor de Jeugdwet en één voor de strafrechtelijke gegevensuitwisseling. Ze zijn bedoeld om voor de praktijk een eerste indicatie te geven van de mogelijkheden die er zijn en waar die zijn te vinden. In die praktijk blijkt dat er veel onzekerheid bestaat over wat wel en wat niet mag op het gebied van gegevensuitwisseling.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van de invoering van de AVG voor de genoemde matrices?

Voor de matrices zijn de wijzigingen niet zo groot. Inhoudelijk zijn er op dat vlak weinig verschillen tussen de oude, nationale regels uit de voormalige Wet bescherming persoonsgegevens en de nieuwe Europese regels uit de AVG. De verschillen zitten vooral op andere terreinen van privacybescherming. De Autoriteit persoonsgegevens heeft daarover het een en ander op een rijtje gezet.

In de Matrix gegevensuitwisseling wordt waar nodig verwezen naar de nieuwe AVG-artikelen. In de inleidingen van de verschillende onderdelen staat beschreven wat er is aangepast.

Wat ik nog wel wil noemen, is dat gemeenten een goede scheiding moeten aanbrengen tussen toezichtgegevens en gegevens rond strafrechtelijk handelen, bijvoorbeeld via de sociale recherche. Dat staat los van de gegevensuitwisseling en is op zich geen onderwerp dat in de matrix thuishoort. Toch is het wel van belang voor gemeenten.

Er zullen op basis van de nieuwe Wet politiegegevens gescheiden systemen moeten worden aangehouden voor gegevensopslag.

Vinden er op korte termijn nog meer wijzigingen plaats?

Het is de bedoeling dat de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens nog worden aangepast op basis van een Europese richtlijn, die ook samenhangt met de invoering van de AVG. Dat gaat waarschijnlijk nog deze zomer gebeuren. Op het moment van de inwerkingtreding zal ook de matrix waar nodig aan deze wijzigingen worden aangepast.

Meer informatie