Nu gemeenten te maken hebben met het coronavirus, lukt het niet altijd bijtijds te reageren op vergunningaanvragen. Gemeenten maken hierbij een integrale belangenafweging en dat kost tijd. Ze proberen te voorkomen dat aanvragen nu automatisch worden toegekend omdat de beslistermijn is verstreken.

Als de beslistermijn verstrijkt, kunnen vergunningaanvragen immers onbedoeld van rechtswege positieve beschikkingen worden. Gemeenten kunnen daarom de aanvraag verlengen of opschorten.

Verlengen van de aanvraag omgevingsvergunning (Wabo)

Met het inzetten van een verlenging gaat het om 6 weken, en daarbij kan de coronacrisis als reden worden opgegeven. Belangrijk is om altijd de reden van de verlenging goed te beargumenteren.

Opschorten van de aanvraag omgevingsvergunning (Awb)

Door corona kunnen gemeenten in een situatie van overmacht komen. Met opschorten heeft u als gemeente meer ‘rek’, want niemand kan de duur van deze crisis en de plaatselijke impact overzien. Het is dan nog wel noodzakelijk dat de gemeente voor het verstrijken van de beslistermijn aan de aanvrager laat weten dat de beslistermijn is opgeschort, en binnen welke termijn de beschikking wel wordt afgegeven (artikel 4:15 lid 3 Awb).
 
BZK is nog bezig om een gedragslijn te maken voor het opschorten van beslistermijnen. De gedachte is dat elke gemeente in haar specifieke situatie zelf moet beoordelen of opschorten te onderbouwen is. Zo is een gemeente bekend waar 40% van het personeel ziek thuis zit. Zo’n gemeente zou bijvoorbeeld specifiek kunnen onderbouwen waarom gebruikgemaakt wordt van het opschorten (Awb).
 
Er gaat snel een brief vanuit het kabinet naar de Tweede Kamer over hoe in dit coronatijdperk om te gaan met onder meer lopende omgevingsvergunningaanvragen (bouwen). Minister Knops zal deze lijn in een brief aan de Tweede Kamer schetsen zonder in de plaats te treden van beslissingen die rechters nog kunnen nemen. Het is aan gemeenten zelf om wel of niet voor deze lijn te kiezen.