Steeds meer gemeenten maken gebruik van een digital twin. Het helpt gemeenten om de leefomgeving driedimensionaal in beeld te brengen en daarin veranderingen door ontwikkelingen of besluiten te visualiseren. De VNG benadrukt in een position paper dat standaardisatie zorgt voor betere inzet van digital twins.

Lees de postition paper Digital twins op weg naar gemeenten (pdf, 834 kB)

Met data, (reken)modellen en de rekenkracht van computers kunnen vragen beantwoord worden als: welke gebieden lopen onder water bij extreme regenval en wat kan de gemeente daaraan doen? Of hoe passen wonen, groen, zorg, onderwijs, sport en cultuur en buurtvoorzieningen in één wijk?

In de position paper over digital twins vraagt de VNG aandacht voor 6 punten:

 1. We zetten digital twins opgavegericht in.  
  Een digital twin is geen doel op zich, het is een middel om grote maatschappelijke opgaven te helpen oplossen.
   
 2. We werken als gemeenten actief aan het federatief organiseren van de brondata.
  Gemeenten en de rijksoverheid zijn al hard aan de slag met het realiseren van een Federatief Datastelsel (FDS) om uitwisselbaarheid van data te verbeteren. Ook digital twins profiteren hiervan.
   
 3. We roepen het ministerie van BZK op de regie te nemen op standaardisatie van modellen.
  Pas als modellen op een gestandaardiseerde wijze beschreven worden en toe te passen zijn, worden de mogelijkheden van een digital twin volledig benut.
   
 4. We roepen de markt op om samen met de overheid te werken aan open oplossingen. 
  Wij willen samenwerken met marktpartijen die met ons bouwen aan oplossingen die gemeenten uit kunnen wisselen.
   
 5. We passen belangrijke kaders ook vooraf toe bij digital twins. 
  Bij kaders denken we aan privacybescherming, informatieveiligheid en de bewaar- en vernietigingsplicht vanuit de Archiefwet.
   
 6. We zetten de gemeentelijke kennis-community ook interbestuurlijk in. 
  VNG faciliteert al enkele jaren een community waarin kennis wordt uitgewisseld over digital twins tussen gemeenten, andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen. We roepen de ministeries van BZK en IenW op om gebruik te maken van dit bestaande netwerk en ook hier de regierol te pakken.

Meer informatie

Projectpagina digital twin