De krapte op de woningmarkt neemt steeds verder toe. Dit geldt voor zowel de koop- als de huursector. Gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan een oplossing hiervoor en werken daarbij samen met andere partijen.

Uit een door de VNG onder gemeenten gehouden enquête blijkt dat vrijwel alle respondenten meer middenhuurwoningen willen. De helft daarvan heeft ook daadwerkelijk plannen om woningen in het middenhuursegment te realiseren en een kwart is deze momenteel al aan het uitvoeren.

Behoefte aan goede voorbeelden

Uit de enquête kwam verder naar voren dat alle gemeenten, ook de grotere, behoefte hebben aan goede voorbeelden van anderen. Voor de realisatie van middenhuurwoningen moeten gemeenten zelf investeerders vinden. Zeker niet alle gemeenten weten hoe zij dit moeten aanpakken. Vooral de kleinere gemeenten vinden dit lastiger.

Met name kleine gemeenten geven aan interesse te hebben in voorlichtingsmateriaal. Momenteel ontwikkelt de VNG samen met het ministerie van BZK de handreiking Gemeentelijk instrumentarium middenhuur. Naar verwachting is deze dit najaar 2017 gereed. Dit product is het resultaat van één van de activiteiten van de Landelijke samenwerkingstafel middenhuur, waar de VNG één van de partners is. De tafel is in het leven geroepen om gemeenten te stimuleren woningaanbod in de het middenhuursegment te realiseren.

Verzoek om versterking gemeentelijk instrumentarium

De VNG heeft deze zomer in een brief aan de minister van BZK gevraagd om versterking van het gemeentelijk instrumentarium op twee punten:

  • Ten eerste het bewaken van de prijs-kwaliteitsverhouding van middenhuurwoningen.
  • Ten tweede het borgen dat middenhuurwoningen bewoond gaan worden door doelgroepen die op deze sector zijn aangewezen.

De VNG wil binnenkort met de nieuwe minister van BZK hierover in gesprek gaan.