Het kabinet laat zien dat zij serieus stappen wil zetten om de door haar in het verleden gemaakte fouten in de kinderopvangtoeslagenaffaire te herstellen en in de toekomst te voorkomen. Dit is een eerste stap om bij de gedupeerde ouders het vertrouwen in de overheid als geheel te herstellen.

Gemeenten willen gedupeerde ouders graag een helpende hand bieden. Ze willen met het kabinet gezamenlijk de voorgestelde acties uitwerken en nadrukkelijk een gelijkwaardige gesprekspartner zijn richting de formatie.

Hersteloperatie

Het kabinet heeft een compensatie aan gedupeerde ouders toegezegd. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe deze compensatie er in relatie tot de schuldenaanpak uit gaat zien.

Het kabinet heeft in de Kamerbrief aangegeven dat deze uitwerking pas later volgt.

Het is belangrijk dat, naast het toegezegde schadebedrag van € 30.000 de vorderingen, vanuit Belastingdienst/toeslagen worden weggestreept. Ook moeten we via een regeling ervoor zorgen dat er geen overblijvende schulden bij gedupeerden wordt gelegd. Dit in de erkenning dat de overheid collectief onrechtmatigheden heeft begaan. De ouders moeten echt met een schone lei verder kunnen.

Wat we tot nu toe hebben gehoord over die regeling maakt dat wij er niet gerust op zijn. De Belastingdienst zal op dit punt een zeer bescheiden rol moeten spelen.

Voor ons is hierbij het uitgangspunt dat we naast de inwoners staan en dat de gedupeerde ouders snel geholpen moeten worden.

Fysieke loketten

Gemeenten willen de menselijke maat leidend laten zijn in het contact met inwoners, vooral als het gaat om kwetsbare groepen. In de Kamerbrief wordt ook de mogelijkheid van een fysiek loket aangestipt.

De VNG staat (in principe) positief tegenover een overheidsbrede loketfunctie waarbij de meest kwetsbaren terechtkunnen. Maar eerst is hierover een nader gesprek met het kabinet nodig. We moeten samen uitwerken hoe we dit zorgvuldig en uitvoerbaar kunnen vormgeven.

Schuldenvrij leven oppakken

Ouders moeten snel en volledig schuldenvrij hun leven kunnen oppakken. Gemeenten willen de getroffen ouders hierbij graag steunen. We rekenen erop dat het kabinet dat mogelijk maakt.

Meer informatie