Tijdens de Buitengewone ALV op 12 februari is het voorstel aangenomen over de kwijtschelding gemeentelijke vorderingen voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. 

Gemeenten roepen de VNG op om hen inhoudelijk en financieel comfort te geven zodat ze over kunnen gaan tot het stoppen van beslaglegging en dwanginvordering van gemeentelijke vorderingen en het daadwerkelijk kwijtschelden. Gemeenten hebben dit comfort nodig om het juiste te kunnen doen voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire. Inhoudelijk leven er veel vragen bij gemeenten. Om die reden willen zij éérst duidelijkheid over de brede strategie schulden en de rol voor gemeenten. 

  • Voor de VNG is het belangrijk dat er een brede strategie komt voor een oplossing voor álle schulden (welke dan ook) van de gedupeerde ouders. Wij willen duidelijkheid voor de gedupeerde ouders wat er met hun schulden gebeurt.
  • Er moet een duidelijke regeling komen voor de schulden bij publieke en private schuldeisers. Maar ook voor vele informele schulden die gedupeerde ouders hebben bij familie en vrienden.
  • We willen nadrukkelijk een brede schuldenaanpak omdat we anders door de kwijtschelding publieke schuldeisers alleen maar voor elkaar krijgen dat we de private schuldeisers naar voren schuiven.
  • Werk de regeling van de Belastingdienst/Toeslagen gezamenlijk met de VNG/gemeenten uit.

Totdat er duidelijkheid is over deze strategie en het kader van alle schulden nemen gemeenten niet automatisch generieke maatregelen om vorderingen kwijt te schelden en/of stop te zetten.

Daarnaast willen zij heldere afspraken met het Rijk over de compensatie aan gemeenten. VNG heeft de zorgen van gemeenten gehoord: ze willen de beslaglegging en dwanginvordering stoppen en de gemeentelijke vorderingen kwijtschelden in het belang van de gedupeerde ouders. Maar ze willen dat het Rijk gemeenten compenseert voor alle door de gemeente gemaakte kosten. De eindverantwoordelijkheid moet bij het Rijk blijven liggen.

Verder is het van groot belang heldere en uniforme afspraken te maken over de juridische grondslag, welke vorderingen worden kwijtgescholden en dat er adequate gegevensuitwisseling wordt gerealiseerd om dit mogelijk te maken. De afspraken worden via de VNG-governance getoetst aan voldoende draagvlak bij onze leden.