Dilek Odabasi-Seker is wethouder voor het Sociaal Domein bij de gemeente Waalwijk en als ambassadeur verbonden aan het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders. De gemeente Waalwijk werkt met de zogenaamde HOB-aanpak (Huis, Opleiding, Baan).

Vluchtelingen die aankomen in Waalwijk worden opgevangen door Vluchtelingenwerk dat hen vervolgens een jaar lang begeleidt op het gebied van zorg, onderwijs, taal en andere vraagstukken. VluchtelingenWerk doet dit als onderaannemer van Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie gemeenschappelijke regeling Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. De HOB-aanpak (Huis, Opleiding, Baan) is onderdeel van dit traject. Een casemanager maakt voor de statushouders een persoonlijk plan om ze toe te leiden naar werk, inclusief taal- of beroepscursus. Bedrijven bieden begeleiding en stagemogelijkheden aan. 55% van alle statushouders uit de regio die meededen aan deze aanpak is hiermee de afgelopen jaren aan een baan gekomen, vertelt wethouder Odabasi. Ze is blij is met het succes. 

Zorg voor Jeugdigen

De zorg van de wethouder zit vooral bij de jeugdige statushouders. Het Rijk stelt hier geen middelen voor beschikbaar. 'Zij vallen in alle trajecten buiten de boot.' De wethouder wil deze kinderen graag de zorg en aandacht geven die ze verdienen. Het onderwijs moet beter geholpen worden bij het begeleiden van de kinderen die vaak met trauma’s kampen. 'Wij gaan hierin meer de regierol nemen.' De gemeente gaat afspraken maken met het jongerenwerk, het toegangsteam Sociaal Domein, jeugdwerk en huisartsen. 'Zo kunnen we zorg bij de ouders wegnemen, we willen hen ook laten meedenken. Zij weten per slot van rekening wat het beste is voor hun kinderen.'

Inburgering en gezondheid

De gemeente Waalwijk zal de komende tijd haar regierol verder uitwerken. Deze rol krijgt in de Wet Inburgering een veel duidelijker plaats. Waalwijk doet dit in afstemming met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant en met lokale sleutelpersonen in het jongerenwerk, VluchtelingenWerk en partners zoals de GGD. 'Zo werken we toe naar maatwerk en gerichte trajecten naar integratie. Daar past ook een uitgebreide intake en begeleiding op gezondheid in. Met de beschikbare middelen wil de gemeente statushouders een zo gezond mogelijke toekomst  bieden.'

Meer informatie

Het interview met wethouder Odabasi-Seker is gefilmd, bekijk hier de filmpjes.