De BALV heeft op 30 november ingestemd met het voorstel voor een geschillencommissie Sociaal Domein per 1 januari 2019. De commissie is beschikbaar voor geschillen op het gebied van het woonplaatsbeginsel jeugd en inkoop.

Aanleiding

In de eerste drie jaar na de decentralisatie van het sociaal domein ontstaan regelmatig geschillen tussen gemeenten en aanbieders en ook tussen gemeenten onderling. Het betreft meestal geschillen op het terrein van de jeugdhulp of op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. (Te) vaak komen de betrokken partijen niet of moeizaam tot een oplossing, of moet een dure en tijdrovende gang naar de rechter worden gemaakt.

Ontstaan commissie

Bij de vaststelling van Zorg voor de Jeugd in april 2018 is daarom tussen rijk, gemeenten, branches en cli├źntenorganisaties afgesproken dat er een geschillencommissie komt. Deze geschillencommissie is een initiatief van de VNG en de Branches gespecialiseerde Jeugdzorg (BGZJ: GGZ-Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en Jeugdzorg Nederland).

Welke geschillen behandelt de geschillencommissie?

Tot nu toe zijn de volgende (concrete) geschillen genoemd als geschillen die geschikt zouden kunnen zijn voor behandeling door de geschillencommissie:

  1. Geschillen tussen gemeenten over welke gemeente verantwoordelijk is conform het woonplaatsbeginsel (Jeugd). Aanbieders zijn hier vooral belanghebbende in en in een beperkt aantal gevallen partij.
  2. Geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkoopproces.

Opzet commissie

De werkingssfeer en reikwijdte van de geschillencommissie wordt in een reglement vastgelegd. Het reglement wordt vastgesteld door de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, na consultatie van de BGZJ.

We informeren u binnenkort over contact- en websitegegevens van de Geschillencommissie. 

Meer informatie

Zie ook