Het economisch herstel na corona moet zich richten op het vormen van economisch aantrekkelijke regio’s met vitale stads- en dorpscentra als toekomstbestendige woon- en werklocaties. Daarvoor pleit de VNG-taskforce economisch herstel in het position paper Gemeenten: partner in economisch herstel en transitie.

Voor de coronacrisis zagen gemeenten zich al voor verschillende uitdagingen staan, zoals leegstand in binnensteden en winkelcentra doordat consumenten steeds vaker online winkelen. Nu de crisis over zijn hoogtepunt heen is, is het nog duidelijker geworden dat partijen moeten toewerken naar een weerbare en toekomstbestendige economie. Gemeenten vragen het rijk om, samen met ons en onze partners in de regio, aan de slag te gaan met de opgaven voor een duurzaam economisch herstel van onze gemeenten en regio’s.

Investeren in een goed woon- en ondernemersklimaat: 3 pijlers

Gemeenten willen zich inzetten voor een slimmere economie die bijdraagt aan brede welvaart en tegelijkertijd kansen grijpt voor onze opgaven op het gebied van klimaat, energie, digitalisering en circulaire economie. Een gezonde lokale economie is bepalend voor de leefbaarheid van onze dorpen en steden. We merken immers direct de effecten op leegstand, werkgelegenheid, (arbeids)migratie en onderwijs. Investeren in een goed woon- en ondernemersklimaat is van cruciaal belang. We zien daarin 3 pijlers:

  • Economie van de toekomst: stimuleer en faciliteer ondernemerschap, met name het MKB is de motor van onze economie (goed voor 60% van het BRP en 70% van de werkgelegenheid).
  • Arbeidsmarkt van de toekomst: investeer in mensen en zorg voor begeleiding van werk naar werk zodat iedereen kan meedoen en inzetbaar is in een veranderende economie.
  • Duurzame gebiedsontwikkeling: investeer in de leefbaarheid van dorpen en steden zodat deze aantrekkelijk zijn en blijven voor ondernemers en inwoners.

Toekomstbestendige, duurzame economie

De coronamaatregelen hebben laten zien dat goede ondersteuning van gemeenten aan ondernemers vaak om maatwerk vraagt. Tijdens de coronapandemie hebben gemeenten directe contacten met hun ondernemers en inwoners. Gemeenten zijn niet alleen een verbinder en aanjager van lokale en regionale economie maar dragen ook bij aan het behouden en aantrekken van werkgelegenheid en gelijke kansen voor iedereen. Daarom is het van belang dat er gerichte ondersteuning aan ondernemers komt direct na het beëindigen van de rijkssteunmaatregelen. Maar het laat ook de noodzaak zien van een langetermijnvisie op en -aanpak voor een duurzame, toekomstbestendige, slimme economie. De grote diversiteit aan bedrijven en ondernemers die ons land rijk is, verdient dit ook.

Taskforce economisch herstel

De VNG-taskforce economisch herstel is een bundeling van krachten van bestuurders uit verschillende VNG-commissies en de gemeentelijke netwerken G4, G40, M50 en P10. In het position paper leest u meer over onze ambities en wat we daarbij nodig hebben van het rijk en onze andere landelijke partners.

Meer informatie

Hieronder het position paper van de taskforce.

Zie ook