Uit recent onderzoek blijken er maatregelen nodig om reële risico’s op te lossen voor de continuïteit van de jeugdbescherming en -reclassering op regionaal niveau. Uit het onderzoek kwam ook een andere belangrijke uitkomst: aanbesteden is niet verplicht, subsidiëren blijkt mogelijk.  

Al langer waren er zorgen over de continuïteit van de uitvoering van de jeugdbescherming en -reclassering op regionaal niveau. Deze zomer bleek uit onderzoek van de Rebel Group dat er inderdaad reële risico’s zijn, die om maatregelen vragen. Uit dit onderzoek kwam óók naar voren dat subsidiëren mogelijk is en aanbesteden dus niet verplicht.  

Uitkomsten van het onderzoek

Het onderzoek is gedaan door Rebel Group in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het blijkt dat gemeenten binnen de Jeugdwet behalve de optie van aanbesteden, ook de mogelijkheid hebben om gecertificeerde aanbieders in de jeugdbescherming te subsidiëren. De VNG staat positief tegenover een subsidieconstructie.  Wat omvat het onderzoek van de Rebel Group?

  • Het onderzoek analyseert het functioneren van het huidige stelsel van jeugdbescherming en jeugdreclassering en de daarmee samenhangende risico’s
  • Het onderzoek verkent de handelingsopties voor gemeenten en jeugdregio's ten behoeve van een optimale beschikbaarheid en concludeert dat het vanuit juridisch oogpunt ook mogelijk om als gemeente te kiezen voor een subsidierelatie. De link naar het onderzoek vindt u onderaan dit bericht.

Advies van de VNG: subsidievariant met randvoorwaarden

Naar aanleiding van het onderzoek heeft de VNG-subcommissie Jeugd een advies opgesteld. Het voorstel is om de subsidielijn te volgen. In het VNG-advies staan zes randvoorwaarden, die deels ook door het Rijk en de branche gerealiseerd moeten worden om te kunnen sturen op de transformatie. Ons advies vindt u onderaan dit bericht.

Ledenbrief van de VNG

Zonder gezamenlijke afspraken zijn er continuïteitsrisico’s voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarmee de zorgplicht van gemeenten in gevaar kan komen. Hoe kunnen gemeenten en jeugdregio's de continuïteit waarborgen? In een ledenbrief informeren we gemeenten hierover (zie onderaan dit bericht).

Meer informatie

1. Onderzoek en uitkomsten Rebelgroup (in opdracht van ministerie van VenJ)

2. Adviesnotitie VNG

3. Kamerbrief VWS

4. Ledenbrief VNG

5. VNG pagina Aanbesteden van jeugdhulp