Veel gemeenten maken zich grote zorgen over de impact van de invoering van een nieuwe belastingverzwaring op de financiële positie van de woningcorporaties door de Europese Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)-richtlijn.

De invulling van deze maatregel raakt zowel de gemeenten als de woningcorporaties. De gekozen invulling van de ATAD richtlijn stelt namelijk dat als je weinig winst maakt maar wel veel rente aftrekt, je maar een klein deel van die rente mag aftrekken. De rest van die rente – die je wel gewoon betaalt – wordt bij je fiscale winst meegerekend.

Fors gat in investeringsvolume corporaties

Corporaties zoeken steun bij de gemeenten om deze maatregelen af te wenden. De VNG ontvangt veel door gemeenteraden aangenomen moties waarin de minister van BZK wordt opgeroepen de corporaties niet extra te belasten. De ATAD-richtlijn, maar ook de verhuurderheffing, slaat een fors gat in het investeringsvolume van corporaties. Dit, terwijl juist nu investeringen nodig zijn in nieuwbouw, energiebesparende maatregelen, wonen met zorg en betaalbaarheid.

De VNG heeft zich in 2017 al gekeerd tegen de invoering van de ATAD-richtlijn voor corporaties en heeft onlangs in het kader van de behandeling van de Nationale woonagenda in de Tweede Kamer nog aandacht gevraagd voor de financiële positie van de corporaties in relatie tot de heffingen die de corporaties raken.

Meer informatie