In de afgelopen drie maanden is de bezetting van asielopvang toegenomen. Dit is een trendbreuk ten opzichte van de afgelopen twee jaar waarin een krimp van de bezetting bij het COA zichtbaar was.

Oorzaken zijn:

  • de doorlooptijd voor asielaanvragen duurt langer dan gewenst, mede omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer licht is gestegen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werkt er daarom hard aan om extra personeel aan te trekken en op te leiden, om zo de wachttijden te verkorten
  • het wordt voor gemeenten steeds lastiger om statushouders in hun gemeente te vestigen. Dit is ook zichtbaar in de reeds gerealiseerde taakstellingen

COA

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar opvang heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) daarom de beschikbare reservecapaciteit in gebruik genomen. Het gaat om ongeveer 2.000 reserveplekken die direct beschikbaar zijn en die zich bevinden op huidige opvanglocaties. Deze plaatsen vallen binnen bestaande bestuursovereenkomsten met betreffende gemeenten.

Om de flexibiliteit in het aantal beschikbare opvangplaatsen te behouden treft het COA voorbereidingen om extra plaatsen indirecte reservecapaciteit in te kunnen zetten. Het gaat om capaciteit die ontstaat door locaties te kunnen benutten die eerder ook al voor deze functie zijn gebruikt, maar waarvoor op dit moment niet overal bestuurlijk afspraken gelden. 

Het COA  treedt hierover direct in gesprek met betreffende gemeenten. Dit is de uitkomst van de Landelijke Regietafel migratie en Integratie van vorige week.

Gemeenten: krapte woningmarkt

Gemeenten ervaren krapte op de woningmarkt. Dit is één van de redenen waarom realisatie van de vastgestelde taakstelling bij een substantieel gemeenten achterblijft, blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Landelijke regietafel is uitgevoerd.  

Andere roadblocks worden veroorzaakt door gebrek aan diversiteit in het beschikbare woningaanbod waardoor het vinden van passende woonruimte voor grote gezinnen, alleenstaanden en vergunninghouders met een medische beperking lastig blijkt. 

Maatregelen onderzoeken

Rijk en gemeenten hebben daarom afgesproken om een aantal maatregelen te onderzoeken die zullen bijdrage aan het sneller beschikbaar komen van (passende) woonruimte voor statushouders in gemeenten. De maatregelen zullen zich o.a. richten op:

  • het passend toewijzen
  • het vinden van creatieve oplossingen
  • betere en eerdere communicatie over de vergunninghouders die aan een gemeenten zijn gekoppeld. Dit geldt zeker in het geval van nareizigers

Deze maatregelen lopen naast de maatregelen die het Rijk heeft toegezegd om de krapte op de woningmarkt te verkleinen.