Gemeenten eisen van het huidige kabinet reparatie van het financiële tekort op de uitvoering van de wettelijke taak om de bijstandsuitkeringen te verstrekken. Vandaag, op de ALV van de VNG, hebben gemeenten met grote meerderheid ingestemd met de motie over het oplossen van het tekort op de bijstand.

Gemeenten hebben weinig mogelijkheden de uitgaven op het terrein van de uitkeringen te beïnvloeden: het Rijk stelt immers vast wanneer er recht op een uitkering is, en wat de hoogte ervan moet zijn. Dat gaat goed zolang het Rijk voldoende middelen ter beschikking stelt.

Vast staat dat het huidige kabinet deze inschattingen veel te rooskleurig heeft gemaakt - onder andere door het niet goed meenemen van de aantallen statushouders - waardoor gemeenten nu op de financiële blaren moeten zitten.

  • Heldere afspraken over adequate financiering voor wettelijke taken zijn voor de VNG dan ook een harde voorwaarde voor bestuurlijke afspraken met een nieuw kabinet. Nu dat kabinet nog op zich laat wachten moet het demissionaire kabinet in actie komen vindt VNG-voorzitter Van Zanen: “We doen een oproep aan het demissionaire kabinet in Den Haag, nu de formatie lang op zich laat wachten: los het tekort op de bijstand op. Doe boter bij die vis.”

Meer informatie 

Update December 2017

Een overgrote meerderheid van de gemeenten heeft een tekort op het budget om de bijstandsuitkeringen te betalen. Uit een analyse van Divosa blijkt dat dit budget de afgelopen jaren aantoonbaar te laag is geraamd. Dat komt vooral omdat er geen rekening is gehouden met de voorspelbare groei van de bijstand door de instroom van statushouders, de toenemende kosten van de gemeentelijke vangnetregeling en twijfels over de werkloze beroepsbevolking als voorspeller van het bijstandsvolume, en de raming van beleidseffecten is niet transparant.