Zoals is vastgelegd in de statuten van de VNG worden de activiteiten in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) jaarlijks ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).

De activiteiten worden grotendeels gefinancierd uit het vorig jaar ingestelde Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (Fonds GGU), waaraan alle VNG-leden naar rato van het aantal inwoners bijdragen. Voor 2019 worden hiernaast activiteiten voorzien die gefinancierd kunnen worden vanuit de onderuitputting van eerdere uitnamen uit het gemeentefonds.

De Algemene Ledenvergadering heeft op 27 juni 2018 per acclamatie het inhoudelijke jaarprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2019 en de financiering van het jaarprogramma GGU aangenomen.

Verankering GGU

Op de ALV van vorig jaar is ingestemd met de verankering van de randvoorwaarden om de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering vorm te geven, waarbij de VNG de rol heeft gekregen om gemeenten te ondersteunen. Zo is een College van Dienstverleningszaken (CvD) ingesteld dat het bestuur adviseert over het vaststellen van standaarden en bestuurlijke richting geeft aan de uitvoering van de gezamenlijke activiteiten; er is een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (Fonds GGU) ingericht waaruit gezamenlijke activiteiten kunnen worden gefinancierd; en er is een Taskforce Samen Organiseren gestart om de beweging van samen organiseren aan te jagen. De Taskforce en het CvD hebben de eerste inhoudelijke en procesmatige resultaten geboekt.

Doorbouwen

Volgend jaar wordt doorgebouwd op de beweging die is ingezet. Het streven is om als gemeenten in de informatiesamenleving flexibele, mensgerichte en toekomstbestendige dienstverlening en bedrijfsvoering te realiseren. Daarvoor wordt gewerkt aan een nieuwe, stabiele, gemeenschappelijke basisinformatievoorziening en innovatieve werkwijzen in een datagedreven samenleving.

Tegelijkertijd geven gemeenten vorm aan standaarden voor gezamenlijke uitvoering en de transformatie in de uitvoering op gebied van het sociaal en fysiek domein. Concreet gaat het dan onder andere om het slim invoeren van de Omgevingswet, het samen vormgeven van administratieve lastenverlichting in het sociaal domein en samen schaarse kennis en expertise organiseren op het gebied van informatieveiligheid.

Motie Alblasserdam

Tijdens de behandeling van het agendapunt GGU is een motie van gemeente Alblasserdam over kosten gebruik berichtenbox MijnOverheid/GDI (generieke digitale infrastructuur) in stemming gebracht. De motie is bijna unaniem aangenomen (99,34%).

Meer informatie