Er is bij gemeenten groeiende aandacht voor de Global Goals, maar in het algemeen is de verankering nog niet sterk. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen bij 25 gemeenten, in opdracht van de Foundation for Global Goals en met steun van de VNG. 

Nog weinig verankerd

In de analyse komt naar voren dat politiek en bestuurlijk leiderschap sterk van invloed zijn op structurele aandacht voor de Global Goals, en op het formuleren van prestatieafspraken. Dat laatste gebeurt nog weinig. Ook in de begrotingen wordt nog maar weinig expliciet gerefereerd aan de Global Goals. Dat laat onverlet dat gemeenten fors bijdragen aan de realisatie van de Global Goals in Nederland, maar dat wordt nog weinig zo benoemd.

Wel groeiende attentie

Een positieve ontwikkeling is dat steeds vaker in de gemeentelijke organisatie de Global Goals herkend worden en dat ze steeds meer terugkomen in partnerschappen met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ook geven veel gemeenten aan dat hun ambitie verder ligt dan waar ze nu zijn en dat er de komende jaren veel zal veranderen in de inzet voor de Global Goals.

Over het onderzoek

Het onderzoek vormt onderdeel van een breder onderzoek waar ook de hogescholen Van Hall Larenstein en Saxion bij betrokken zijn. Het bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Voor het kwantitatieve deel werden de 25 gemeentebegrotingen doorgelicht op de aanwezigheid van de Global Goals, hoeveel budget ervoor gereserveerd staat, en welk beleid en ontwikkelingen expliciet aan de Global Goals werden gekoppeld. Het kwalitatieve deel van het onderzoek bestond uit een analyse van de organisatie, waarbij gekeken is naar Global Goals in relatie tot organisatieverandering, politiek commitment, cultuur, integraliteit, programmatische aanpak en leiderschap.

Meer informatie