De financiële positie van woningcorporaties, (binnen)stedelijke transformaties en ondersteuningstrajecten. Belangrijke onderwerpen voor het gemeentelijk woonbeleid. In een ledenbrief informeren wij gemeenten over de stand van zaken en actualiteiten.

Woonbeleid

Binnen het woonbeleid staat voor gemeenten een aantal punten centraal:

  • Wij willen een nadruk op binnenstedelijke herstructurering
  • Wij pleiten voor een fonds voor de bekostiging van het onrendabele deel bij binnenstedelijke herstructurering
  • Wij maken ons zorgen over de financiële posities van woningcorporaties
  • Wij pleiten ervoor dat gemeenten kunnen borgen dat een midden huurwoning een bepaalde kwaliteit en prijs heeft, en dat deze voor lange tijd behouden blijft voor het middensegment.

Interbestuurlijk programma en Nationale woonagenda

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken de komende maanden aan de uitwerking van het IBP, waarin ook een hoofdstuk is gewijd aan ‘toekomstbestendig wonen’. Vanwege de inhoudelijke overlap tussen de Nationale woonagenda en het IBP wordt, daar waar dat mogelijk en noodzakelijk is, aansluiting gezocht bij de belangen en mogelijke bijdragen van andere partners op de woningmarkt.

Afspraken met uw woningcorporatie

De Woningwet biedt diverse mogelijkheden om zicht te krijgen op de financiële positie van woningcorporaties. Dit kan u helpen om de juiste afspraken te maken of om bestaande afspraken nog eens tegen het licht te houden. In de ledenbrief geven wij een overzicht van bronnen die u kunt raadplegen, en welke informatie per bron beschikbaar is:

  • Indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW)
  • Gegevens van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
  • Gegevens van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw)
  • Gegevens uit de Lokale Monitor Wonen (LMW)
  • Visitatierapporten woningcorporaties

Expertteam Woningbouw

Expertise Woningbouw gebundeld in één team: het Expertteam Woningbouw kan adviseren over een integrale gebiedsontwikkeling en een toekomstgerichte woon- en leefomgeving. De focus ligt op de woningbouwproductie. De experts van dit team kunnen worden ingeschakeld op verzoek van gemeenten, provincies, corporaties en mogelijk ook van markpartijen.

Meer informatie