In het cao akkoord van 28 juni jl. hebben de VNG en de vakbonden afgesproken een algemeen verbindend verklaring voor de Cao Gemeenten aan te vragen bij de minister van SZW. Minister Koolmees van SZW liet de VNG 2 oktober jl. weten dat de Cao Gemeenten niet algemeen verbindend verklaard kan worden.

De minister heeft in de brief van 2 oktober jl. laten weten dat een AVV van de Cao Gemeenten niet aan de orde is. Daarvoor worden drie redenen gegeven:

  • alle gemeenten zijn lid van de VNG. Het doel van een AVV verzoek is om niet-leden te binden aan de cao (zogenaamde derdenbinding). Daarnaast geeft de minister aan dat op grond van artikel 14 van de Wet op de cao de gemeenten verplicht zijn om de Cao Gemeenten ook toe te passen op ongebonden werknemers (niet vakbondsleden);
  • het beoogde effect van een AVV is concurrentie op arbeidsvoorwaarden door niet-gebonden werkgevers en werknemers te voorkomen. Daarvan is geen sprake bij gemeenten, en
  • de AVV is niet nodig voor de een-op-een overgang van de ambtelijke aanstelling naar de nieuwe cao. Dat is geregeld in de Wnra.