De Routekaart Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) MO & BW is vanaf vandaag beschikbaar voor gemeenten. Deze routekaart neemt gemeenten in 8 stappen mee in wat de NvO is en aan welke kaders minimaal moet worden voldaan.

>> Ga naar de Routekaart Norm voor Opdrachtgeverschap Maatschappelijke Opvang & Beschermd wonen <<

Wat regelt de NvO?

Met de NvO spreken gemeenten collectief af waaraan de samenwerking binnen regio’s en tussen regio’s minimaal moet voldoen en wanneer er sprake is van kwalitatief goede samenwerking. De NvO geeft duidelijkheid over wat er in ieder geval regionaal en bovenregionaal tussen regio’s afgesproken wordt. Welke afspraken worden gemaakt en hoe er invulling aan de samenwerking gegeven wordt, kan per regio verschillen - mede vanwege de keuzes, de historie en de omvang van de regio’s - en krijgt zijn weerslag in een regiovisie. De NvO is op 10 juni 2020 in een resolutie vastgesteld door gemeenten in VNG-verband, zowel voor jeugd als voor beschermd wonen

Bestuurlijk en ambtelijk netwerk BW-MO

Eind 2020 is er een ambtelijk en bestuurlijk netwerk opgericht vanuit de wens om met elkaar in gesprek te blijven over de ontwikkelingen op het gebied van BW-MO en de verdere uitwerking van het NvO. Per BW-MO-regio is er een bestuurlijk en een ambtelijk aanspreekpunt aangedragen en een vervanger. Doel van het netwerk is het bevorderen van de samenwerking door uitwisseling van onderwerpen met een regionaal, bovenregionaal en landelijk karakter. Hoe werken we met elkaar samen en wat kunnen we van elkaar leren?

Ondersteuning van de Regio's

De regioadviseurs van het regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet zijn aanspreekpunt voor de regio’s voor ondersteuning van de regio en het stellen van eventuele vragen over de NvO. Zij zullen met de regio’s in gesprek gaan over implementatie. Het regioteam is een samenwerking van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. In de 3 programma’s werken gemeenten en zorgaanbieders samen om kwalitatief goede en passende zorg en ondersteuning bereikbaar en betaalbaar te houden. Meer weten? Zie:

Meer informatie