Per 1 juli 2020 maakt de Invorderingswet 1990 de betalingsvordering mogelijk. Dit is een vereenvoudigde procedure van derdenbeslag onder de bank. Recent is gebleken dat lokale overheden nu nog geen gebruik kunnen maken van de betalingsvordering.

Wel kunnen zij beslag onder de bank blijven leggen op grond van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Aansluiting lokale overheden na evaluatie Belastingdienst

Na de zomer start de Belastingdienst met het toepassen van de betalingsvordering. Een jaar na de inwerkingtreding wordt het proces samen met de banken geëvalueerd. Het is de bedoeling dat de betalingsvordering na een positieve evaluatie en de constatering dat het proces goed loopt, ook kan worden toegepast door lokale overheden.

Uniform werkproces

Voor de banken is het wenselijk dat alle gebruikers een uniform werkproces gaan hanteren zoals dat is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Voordat gemeenten en waterschappen de betalingsvordering kunnen gaan gebruiken, moet een nieuw proces worden ingericht, medewerkers worden opgeleid en documenten worden aangepast. Hierover informeren we u als het zover is.

Meer informatie