Vraaggerichte ondersteuning rond de aanpak en opvang van verwarde personen met een (hoog) veiligheidsrisico én kennisdeling over ontwikkelde systemen en methodieken in Zorg- en Veiligheidshuizen. Dat is in een notendop waar het landelijk expertteam Flying Squad voor is in te zetten.

Het team bestaat uit ervaren en gedreven professionals op het gebied van casus- en procesregie, wonen en risicotaxatie.

Zorg- en Veiligheidshuizen

Er zijn in ons land ongeveer 1500 personen met ernstig verward, gevaarlijk en/of ontwrichtend gedrag. Uit de praktijk komt regelmatig het signaal dat het voor veel van deze personen lastig blijkt om tijdig passende zorg, hulp en ondersteuning op de juiste plek te krijgen. Ondanks eerder ingezet beleid blijven deze mensen vaak te lang zonder de noodzakelijke zorg en begeleiding in de maatschappij bewegen, met alle risico's die daarbij horen. Vanwege de complexiteit van de doelgroep vindt de (proces)regie van de aanpak voor deze doelgroep veelal plaats via de Zorg- en Veiligheidshuizen. Zij faciliteren en bevorderen de samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid, die beide van groot belang zijn voor de aanpak van deze doelgroep.

Expertise Flying Squad

De Zorg- en Veiligheidshuizen hebben ieder op een eigen gebied kennis en ervaring opgedaan en methodieken ontwikkeld die door andere Zorg- en Veiligheidshuizen ingezet kunnen worden. In samenspraak met de Zorg- en Veiligheidshuizen en en in lijn met de Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021-2024 heeft het ministerie van JenV het Flying Squad opgericht om die ontwikkeling, de dagelijkse taakuitvoering en de kennisuitwisseling pragmatisch te ondersteunen. Denk onder andere aan ondersteuning en meedenkkracht bij vastgelopen casuïstiek, inrichten van een Persoonsgerichte Aanpak, aanpak van woonproblematiek en het gebruik van risicotaxatieinstrumenten. Het Flying  Squad kan ook themabijeenkomsten/webinars organiseren over aanverwante onderwerpen. 

Meer informatie en contact

Professionals van Zorg- en Veiligheidshuizen kunnen rechtstreeks contact opnemen met de leden van het Flying Squad. De ondersteuning wordt kostenloos geboden. Zie voor meer informatie over het Flying Squad en de contactgegevens van de leden de folder: