Eurocommissaris Timmermans heeft voorstellen gepresenteerd voor invulling van de Europese klimaatwet met een EU-brede doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. De VNG wijst, voordat hierover met gemeenten kan worden gesproken, op onze randvoorwaarden voor het Klimaatakkoord. 

Technisch gaat het in het zogenoemde Fit for 55-pakket van Timmermans om zaken als 

  • toepassing van emissiehandel op nieuwe sectoren en aanscherping van het bestaande EU-emissiehandelssysteem
  • meer gebruik van hernieuwbare energie
  • vergroting van energie-efficiëntie
  • snellere realisatie van emissiearme vervoerswijzen en bijbehorende ondersteunende infrastructuur- en brandstofbeleidsmaatregelen

De voorstellen hebben gevolgen voor alle sectoren.

De Europese klimaatwet is ambitieuzer dan het Nederlandse Klimaatakkoord, waarin is afgesproken om in 2030 de CO2-uitstoot met 49% te verminderen. Daarom kan het Fit for 55-pakket ook gevolgen hebben voor gemeenten. Begin dit jaar heeft een commissie onder leiding van Laura van Geest gekeken welke gevolgen de Europese klimaatwet voor Nederland heeft en daarbij scenario’s en maatregelen onderzocht. Met het pakket van vandaag worden hiervoor ook op Europees niveau concrete voorstellen gepresenteerd. Daarbij gaat het om de plannen voor de opwek van duurzame energie en energiesysteemintegratie, energiebesparing in de gebouwde omgeving, duurzame mobiliteit en landgebruik.

Randvoorwaarden

Voor VNG is het belangrijk dat, voordat er met gemeenten kan worden gesproken over de invulling van de 55%, eerst  aan onze randvoorwaarden voor het Klimaatakkoord moet zijn voldaan. Namelijk: 

  • gemeenten krijgen de juiste bevoegdheden om hun regierol daadwerkelijk te kunnen uitvoeren
  • de energietransitie is haalbaar en betaalbaar voor de samenleving
  • gemeenten krijgen een vergoeding voor de toename in uitvoeringslasten

Daarnaast willen we ook dat het rijk uitstraalt en uitdraagt dat zij samen met medeoverheden aan de lat staat voor deze opgave. Mochten rijk en medeoverheden afspraken maken over invulling van de 55%, dan gaan wij ervan uit dat ook daar vergelijkbare randvoorwaarden moeten worden vervuld.

Met deze blik kijken we ook naar dit Fit for 55-pakket. Wat de precieze gevolgen van de EU-voorstellen zijn voor gemeenten, bekijken we de komende maanden. 

Meer informatie