De VNG bekostigde vanaf 2015 (via een uitname uit het Gemeentefonds) een tiental landelijke instellingen in het sociaal domein, die door de decentralisaties onder gemeentelijke verantwoordelijkheid vielen. Vanaf 2018 geldt een ander financieringssysteem. Per ledenbrief informeren we u hierover.

De VNG zou de bekostiging slechts tijdelijk doen, dus moest er met ingang van 2018 een alternatief voor de financieringswijze komen. Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) in november 2016 is een plan vastgesteld voor het borgen van de continuïteit van deze taken en voorzieningen.

In de ledenbrief informeren we u over de stand van zaken van deze instelllingen/activiteiten:

  • Kindertelefoon, Luisterend Oor, Vertrouwenswerk Jeugd
  • Doventolkvoorzieningen
  • Landelijk telefoonnummer Veilig Thuis
  • Stichting Adoptievoorzieningen
  • Hulp en opvang slachtoffers van eergerelateerd geweld en loverboys
  • Meeneembare voorzieningen voor mensen met arbeidsbeperking
  • Landelijke coördinatiefunctie sociaal domein
  • Overige taken/activiteiten: Opvoeden.nl, Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating, Expertisecentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Handhaving en Naleving.

Meer informatie