Gemeenten krijgen de ruimte om een eigen afweging te maken over de besteding van de middelen voor omgevingsveiligheid. Van 2021 tot 2024 ontvangen gemeenten daarom vanuit het Rijk een gedeelte van de financiën voor externe veiligheid direct in het gemeentefonds. 

De VNG benadrukt dat de gemeente verantwoordelijk is en blijft voor vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en advisering rondom ruimtelijke ordening. De omgevingsdienst en veiligheidsregio hebben de taak om de gemeente te adviseren over de lokale externe veiligheid. Dit kunnen ze alleen blijven doen als deze taak wordt bekostigd met de uitkering uit het gemeentefonds. De VNG adviseert gemeenten daarover afspraken te maken met de eigen omgevingsdienst en veiligheidsregio. 

In de septembercirculaire gemeentefonds 2020 kunt u het exacte bedrag voor uw gemeente terugvinden. 

Beëindiging programma Impuls Omgevingsveiligheid 

Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van de nieuwe programmafinanciering Meerjarenagenda omgevingsveiligheid 2021-2024, die per 1 januari 2021 ingaat. Het jaar 2020 is het laatste jaar waarin rijksmiddelen via het programma Impuls Omgevingsveiligheid beschikbaar werden gesteld aan de decentrale overheden. Op 21 september 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gemeenten hierover geïnformeerd.  

Meer informatie