Het kabinet heeft voor 2019 en 2020 € 35 miljoen beschikbaar gesteld voor de arbeidsmarktregio’s. Deze middelen zijn bedoeld als extra impuls voor de publiek-private samenwerking gericht op arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden.

Staatssecretaris van Ark heeft de arbeidsmarktregio’s is in een ‘caIl for action’ gevraagd om een regionaal actieplan op te stellen om voor deze middelen in aanmerking te komen.

BTW

Bij het opstellen van de regionale actieplannen zijn veel arbeidsmarktregio’s uitgegaan van een bedrag van 1 miljoen euro exclusief BTW per regio. Het ministerie van SZW is echter uitgegaan van 1 miljoen euro inclusief BTW.

Dit leidt voor veel arbeidsmarktregio’s tot een financiële tegenvaller en daarmee mogelijk ook de noodzaak om de ambitie van het actieplan naar beneden bij te stellen.

Vervolg

De VNG heeft het ministerie van SZW hierop aangesproken en zal dit ook in het Bestuurlijk Overleg Perspectief op Werk van 20 november aan de orde stellen.

Daarnaast organiseert de Stuurgroep Perspectief op Werk op korte termijn een overleg waarin financieël specialisten van gemeenten aanpakken en oplossingen kunnen uitwisselen om het effect te beperken.