Vandaag is het faillissement van het Hulpmiddelencentrum uitgesproken. De curatoren hebben met BNG Bank (een van de financiers van het Hulpmiddelencentrum) overeenstemming bereikt over een boedelkrediet voor 11 weken.

Binnen deze overgangsperiode zullen de curatoren trachten de activiteiten zo goed mogelijk over te dragen naar andere leveranciers van Wmo- en Zvw-hulpmiddelen. Het adviesbureau EY ondersteunt curatoren hierbij. Gedurende de overgangsperiode wordt de dienstverlening van het Hulpmiddelencentrum voortgezet.

Gemeenten worden geïnformeerd

Alle gemeenten met een contract met het Hulpmiddelencentrum krijgen vandaag een brief van de curatoren waarin zij worden geïnformeerd over de verdere gang van zaken.

VNG-reactie

De VNG betreurt het faillissement, we hebben contact gelegd met de betrokken partijen, waaronder ook het ministerie van VWS en de curatoren. Uitgangspunt voor alle partijen is dat de hulpmiddelen die bij cliënten in het hele land uitstaan daar blijven. Cliënten moeten zo min mogelijk hinder ondervinden van het faillissement

Curatoren in gesprek met gemeenten

De curatoren zullen in gesprek gaan met de gemeenten die een contract met het Hulpmiddelencentrum hebben om de mogelijkheden van overname van de contracten door andere leveranciers te onderzoeken. De VNG is aangehaakt bij het proces en zorgt voor de communicatie richting de gemeenten over de voortgang van de transitie.

Oproep VNG

We doen hierbij een oproep aan gemeenten met een contract met het Hulpmiddelencentrum om geen overhaaste eigen acties richting het Hulpmiddelencentrum of andere marktpartijen te ondernemen en de rust zoveel mogelijk te bewaren. U wordt door de curatoren zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld over de stappen die in het kader van de transitie worden gezet.

Verzoek aan gemeenten

De VNG is bezig een lijst samen te stellen van de contactpersonen van de gemeenten met een lopend contract met het Hulpmiddelencentrum. De lijst is nog niet compleet, daarom vragen we deze gemeenten om contactgegevens (naam, telefoon en e-mail) door te geven via Info@VNG.nl. We willen deze lijst gebruiken om de betrokken gemeenten te informeren over de voortgang.

Meer informatie


Achtergrond

Het Hulpmiddelencentrum heeft met ongeveer 20% van de gemeenten een contract voor de levering en het onderhoud van Wmo-hulpmiddelen (mobiliteitsvoorzieningen en roerende woonvoorzieningen). Vaak hebben die gemeenten naast het Hulpmiddelencentrum nog een of meer andere hulpmiddelenleveranciers gecontracteerd, maar er is ook een aantal gemeenten dat het Hulpmiddelencentrum als enige leverancier heeft.

Het Hulpmiddelencentrum heeft voor een groot deel de hulpmiddelen niet zelf in eigendom maar least deze van investeerder Econocom en verhuurt ze vervolgens door aan de gemeenten. De andere investeerder van het Hulpmiddelencentrum is de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Er zijn ook gemeenten waarbij het Hulpmiddelencentrum alleen de dienstverlening uitvoert en de hulpmiddelen in eigendom van de gemeenten zijn.

De problemen met levering en onderhoud van de hulpmiddelen spelen al geruime tijd. Een aantal gemeenten heeft om die reden het contract met het Hulpmiddelencentrum (voortijdig) al beëindigd.