Gemeenten kunnen nu facturen met btw sturen naar het Afvalfonds Verpakkingen voor de bijdragen die zij van het fonds krijgen voor de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval. De VNG heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën. 

Aanleiding

De staatssecretaris van Financiën heeft eind november aan de VNG laten weten dat de bijdragen die gemeenten ontvangen van het Afvalfonds Verpakkingen voor de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval belast zijn met btw. Over deze btw-heffing was een aantal zaken onduidelijk. De VNG heeft daarom begin 2020 gemeenten geadviseerd om nog even geen facturen met btw te versturen.

Gevolgen voor gemeenten

Gemeenten hebben de btw op kosten voor de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval tot op heden gecompenseerd via het BTW-compensatiefonds. Vanaf 2015 moeten gemeenten nu alsnog btw afdragen over de ontvangen bijdragen van het Afvalfonds Verpakkingen. De btw op deze kosten komt alsnog voor aftrek via de btw-aangifte in aanmerking. Zodoende zal de btw die ten onrechte is gecompenseerd via het BTW-compensatiefonds, moeten worden gecorrigeerd.

De Belastingdienst zal vanwege de bijzondere omstandigheden geen verzuimboete opleggen voor in het verleden te weinig afgedragen btw. Wel zal de Belastingdienst belastingrente in rekening brengen over de correcties op het BTW-compensatiefonds en de suppletieaangiften omzetbelasting. 

De btw-heffing levert per saldo financieel geen nadeel op voor gemeenten nu zij de btw in rekening kunnen brengen bij het Afvalfonds (die de btw ook weer volledig kan aftrekken). De btw op deze taak kunnen gemeenten aftrekken via de btw-aangifte. Omdat gemeenten minder bij het BTW-compensatiefonds declareren, is er een voordeel (via een hogere Gemeentefondsuitkering in 2020). Dat voordeel wordt ten dele tenietgedaan omdat de Belastingdienst over de correcties belastingrente in rekening brengt. Het ministerie ziet geen mogelijkheden om deze renteberekening achterwege te laten. 

Standpunt VNG

De VNG adviseert gemeenten om te overleggen met de eigen btw-inspecteur of klantcoördinator van de Belastingdienst. Bespreek met hen de hoogte van het recht op aftrek van voorbelasting en de wijze waarop de correcties over het verleden worden gemaakt (afdracht, aftrek voorbelasting, correcties BTW-compensatiefonds). Mogelijk kunnen hierover praktische afspraken worden gemaakt met de Belastingdienst.

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft via Nedvang een brief gestuurd aan gemeenten hoe zij facturen met btw kunnen uitreiken voor de bijdragen die zij ontvangen (hebben) van het fonds. De VNG adviseert gemeenten deze instructies van Nedvang te volgen.

Wijziging regelgeving per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 leidt de Kaderrichtlijn Afval tot wijziging van de landelijke regeling voor het scheiden van verpakkingsafval. De VNG is in overleg met het ministerie over de gevolgen van deze wijziging voor de btw-heffing. Nadere informatie volgt.