De Landelijke Regietafel Migratie en Integratie (LRT) is dinsdag bijeengekomen om te spreken over uitbreiding van het aantal reguliere opvangplekken voor asielzoekers. De asielzoekerscentra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zitten momenteel zo goed als vol.

Naar aanleiding van de eerdere oproep van de LRT heeft het merendeel van de provincies samen met gemeenten mogelijke locaties voor nieuwe opvangplekken in kaart gebracht. Afgesproken is dat de Commissarissen van de Koning samen met het COA, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) met deze informatie aan de slag gaan om per provincie tot concrete voorstellen te komen voor locaties waar opvangplekken op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. De provinciale regietafels zullen dan ook op korte termijn weer bij elkaar komen. 

Verschillende mogelijkheden voor opvang

De gezamenlijke inzet is om dit begin april in beeld te hebben. Het gaat hierbij niet alleen om het opzetten van nieuwe asielzoekerscentra. Ook is het belangrijk dat statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) kunnen uitstromen, zodat zij niet te lang een plek in een asielzoekerscentrum bezet houden. Dit zorgt voor ruimte in de opvangcapaciteit. De provincies zien op de inzet toe.
 
De leden van de LRT spraken tijdens het overleg ook hun waardering uit voor de inspanningen van Leeuwarden en Goes, waar indien nodig asielzoekers kunnen worden opgevangen in evenementenhallen. Die buffercapaciteit is voor de korte termijn een oplossing.

Extra opvang nodig

Naast de verlenging van 10 bestaande locaties (vanwege aflopende bestuursafspraken) zijn in 2020 in totaal 5000 extra bedden nodig in de reguliere opvang. Die plekken zijn nodig om eerdere redenen. Ten eerste is er sprake van een licht hogere instroom (ten opzichte van de prognose). Daarnaast zijn de doorlooptijden bij de IND opgelopen waardoor asielzoekers langer in de opvang moeten blijven. De staatssecretaris meldde dinsdag aan de Tweede Kamer dat ze maatregelen neemt om de doorlooptijden terug te dringen. Ook is er sprake van krapte op de woningmarkt, waardoor het moeilijk wordt voor gemeenten om de eerdere achterstanden in de huisvesting van statushouders in te lopen.

Deelnemers LRT

Aan de LRT nemen de ministers van Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid deel, evenals Jetta Klijnsma namens de Commissarissen van de Koning en het Interprovinciaal overleg, Theo Weterings namens de VNG, en de voorzitter van het COA. Naar aanleiding van de LRT van oktober 2019, toen bleek dat het COA meer reguliere opvangplekken nodig heeft, heeft de staatssecretaris de Commissarissen van de Koning gevraagd te bevorderen dat opvangplekken in hun provincie worden gerealiseerd. Sindsdien zijn er in veel provincies regionale overleggen gevoerd om nieuwe opvangplekken te realiseren. Die inspanningen worden onverminderd voortgezet.