Bedreigingen via social media, stenen door de ruiten, auto's  in de brand: vorig jaar kregen weer meer lokale bestuurders  te maken met agressie of geweld. 'Hoort dat er nu eenmaal bij?' 'Nee', zegt minister Ollongren (BZK), 'intimidaties zijn niet gewoon'.

Het is goed dat minister Ollongren geweld en agressie zo fel veroordeelt en met extra maatregelen komt, de VNG is blij met de concrete ondersteuning die zij voorstelt.

Onaanvaardbaar

Evenals de minister vinden we dat elke vorm van bedreiging, intimidatie en verbaal of fysiek geweld onaanvaardbaar is, niet alleen richting burgemeesters, wethouders en raadsleden maar ook richting ambtenaren. Waar dit bewust of onbewust de besluitvorming beïnvloedt, is het bovendien ondermijnend voor de democratische rechtsorde.

Monitor

De minister stuurde de Tweede Kamer vandaag de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2018. Uit de Monitor blijkt dat vorig jaar weer meer bestuurders (29%) te maken kregen met vormen van agressie en geweld. In de begeleidende Kamerbrief kondigt de minister extra maatregelen aan om dit tegen te gaan en bedreigde bestuurders te ondersteunen.

Maatregelen

Minister Ollongren wil de volgende maatregelen nemen: 

  • Er wordt een landelijk Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur opgezet met ervaren (oud-)politici en onafhankelijke experts op het gebied van nazorg, integriteit en beveiliging. Het team kan direct na een incident worden ingezet ter ondersteuning.
  • De minister verkent de mogelijkheden van een 'starterspakket' voor aantredende burgemeesters. Dit starterspakket bevat een risicoanalyse van de woonomgeving en een bijpassend beveiligingsniveau.
  • Via het Netwerk Weerbaar Bestuur komt een Basisscan veilige woning beschikbaar.
  • Er wordt extra ingezet op bewustwording, opleiding en training in het omgaan met agressie en geweld.

Netwerk 

De VNG gaat graag in het onlangs opgerichte Netwerk Weerbaar Bestuur verder in gesprek hoe de ondersteuning vorm kan krijgen en over wat er nog meer nodig is. In samenwerking met de beroepsverenigingen verzorgen we handreikingen, protocollen, modellen en cursussen.

Meer informatie