Gemeenten ontvangen structureel € 150 miljoen extra om de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities te versterken. De middelen komen naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK).

Met de ledenbrief informeert de VNG de gemeenten over de achtergrond van de POK-middelen, de wijze van verdeling en het bestedingsdoel van de middelen.

In de toeslagenaffaire bleek dat rechtvaardige dienstverlening en goede rechtsbescherming niet altijd vanzelfsprekend zijn. Gemeenten voelen de urgentie om hun dienstverlening te verbeteren, kwetsbare mensen meer te ondersteunen en het vertrouwen in de overheid te herstellen.

Verdeling geld

De gemeenten ontvangen de POK-middelen via een uitkering in het gemeentefonds. De details over de verdeling zijn in de Decembercirculaire gemeentefonds opgenomen.

Een deel van de middelen wordt via de rijksbegroting aangewend voor de bibliotheken en voor digitale dienstverlening. Tenslotte is een deel van de middelen beschikbaar voor een gemeentelijke ondersteuningsprogramma dienstverlening en voor het bevorderen van het leervermogen tussen gemeenten.

In totaal is per jaar €150 miljoen beschikbaar, in elk geval voor de periode 2021 tot en met 2027. Uiterlijk in 2027 zal de inzet van de middelen samen met het rijk geëvalueerd worden. 

Versterken gemeentelijke uitvoering

De inzet van de middelen past binnen de VNG-visie op het versterken van de gemeentelijke uitvoering (‘Focus op Uitvoering’) en het belang van goede dienstverlening in het gemeentelijk sociaal domein (‘De winst van het sociaal domein’).

Meer informatie