Het expertiseteam Reikwijdte Jeugdhulpplicht heeft haar rapport ‘De kracht van wijd reiken’ aangeboden aan de VNG. De titel geeft de kern van het advies aan.

Het expertiseteam vindt dat de Jeugdwet voldoende mogelijkheden biedt om de jeugdzorg goed te kunnen sturen (of inrichten), en is geen voorstander van nieuwe wetswijzigingen. Het laten slagen van de transformatie vraagt om meer aandacht en inspanningen.

Het advies is om daarbij breder te kijken dan de Jeugdwet alleen. Het expertiseteam adviseert gemeenten met een ontwikkelagenda te werken, waarin in ieder geval de volgende bouwstenen zouden moeten terugkomen:

  1. Differentiëren naar vragen van kinderen en hun ouders
  2. Het ontzorglandschap en het goede gesprek over opvoeden en opgroeien
  3. Maken van consistente inrichtingskeuzes
  4. Aangaan duurzaam partnerschap met een beperkt aantal partners
  5. De kokers doorbreken en een alternatief aanbod ontwikkelen

Geduld, kennis en samenwerking

Het bestuur van de VNG spreekt haar dank en waardering uit voor het mooie rapport van het expertiseteam. Dit is een waardevolle inbreng over een bijzonder complex vraagstuk. Het team vraagt aandacht voor de transformatiegedachte en stelt vast dat er geen quick fix is. Ze kiest bewust niet voor een inperking van regels of aanpassing van stelsel. Wat volgens het team nodig is, is om langs 5 bouwstenen met geduld, kennis en in samenwerking de transformatie in de praktijk te brengen. Ze benadrukt dat dit vraagt om voldoende tijd, financiële middelen en politieke ruimte. De VNG steunt dit van harte, en ziet tegelijkertijd dat er nog veel werk te doen is.

Bespreking in VNG-commissie

In de VNG-commissie Zorg Jeugd en Onderwijs van 23 april wordt het rapport verder besproken. De commissie adviseert op basis van dat gesprek het bestuur van de VNG over een inhoudelijk reactie op het rapport en de vervolgstappen die gemeenten gaan zetten. Dit wordt vervolgens gepubliceerd. 

Expertiseteam

In september 2019 heeft het bestuur van de VNG het expertiseteam Reikwijdte jeugdhulpplicht gevraagd om de reikwijdte van de jeugdhulp te doordenken en te onderzoeken of er een nadere afbakening nodig is. Het team stond onder leiding van José Manshanden en bestond verder uit experts vanuit wetenschap, bestuurders van gemeenten en instellingen en cliëntvertegenwoordigers.

Meer informatie