Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) ingevoerd. De Wsob geeft overheden en bibliotheekorganisaties een actueel kader voor het bieden van diensten op het gebied van informatie, educatie en cultuur aan het algemene publiek.

De minister van OCW heeft de evaluatie 11 februari naar de Tweede kamer gestuurd.

Wsob-evaluatie positief

Het algemene beeld uit de Wsob-evaluatie is positief. De openbare bibliotheken bevinden zich in een succesvol proces van transformatie:

  • Zij geven toegang tot kennis, informatie en cultuur en doen steeds meer aan non-formele educatie, zoals het stimuleren van het lezen, de bestrijding van laaggeletterdheid en verbetering van digitale vaardigheden
  • In aanvulling op de fysieke bibliotheek is een relevante digitale bibliotheek met verdere groeipotentie ontstaan

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten, waarvan de onvoldoende spreiding en bereikbaarheid van de openbare bibliotheek de belangrijkste is.

Verplichten bibliotheken alleen met financiële middelen

De Raad voor Cultuur gaat in zijn advies bij de evaluatie vooral op die afkalving in. Hij adviseert om gemeenten te verplichten een bibliotheekvoorziening binnen de gemeentegrenzen te hebben, inclusief de maatschappelijke functies die de wet aan zo’n voorziening toeschrijft.

In een bestuurlijk overleg heeft een VNG-delegatie onder de aandacht gebracht dat gemeenten dan wel financieel in staat moeten worden gesteld daaraan te voldoen.

Convenant

In het bestuurlijk overleg met de minister, VNG en alle bibliotheekpartijen is afgesproken in een convenant vast te leggen welke bijdrage elke partij kan leveren om iedere inwoner binnen een redelijke afstand toegang tot een volwaardige openbare bibliotheek te verlenen. Het is de bedoeling dat dit convenant vóór de zomer wordt ondertekend.

Bezuinigingen op de bieb; alleen als het écht niet anders kan

Gemeenten maakten in 2018 407 miljoen euro vrij voor bibliotheekwerk, een bedrag dat, als we een uitname uit het gemeentefonds verdisconteren, behoorlijk stabiel is sinds de invoering van de Wsob. Gezien de financiële situatie waarin gemeenten zich bevinden kan worden vastgesteld dat de bibliotheek niet het eerste, maar juist één van de laatste dingen zijn waar gemeenten op bezuinigen. En pas als het écht niet anders meer kan.

Meer informatie