Het ministerie van SZW voert een brede evaluatie uit naar alle uitgaven die te maken hebben met de Participatiewet, bijstand, armoede en schulden. Gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken. Daarom licht de VNG aandachtpunten toe in een position paper.

Het is van belang dat gemeenten goed aangehaakt zijn bij dit proces, de onderzoeksresultaten en de conclusies, en consequenties van deze brede evaluatie. Resultaten en conclusies van dit traject kunnen namelijk consequenties voor gemeenten hebben.

Bovendien zit er bij gemeenten veel ervaring en expertise met de uitvoering van het beleid, die een rol moet spelen in de brede evaluatie.

Hoofdpunten position paper

In het position paper worden de volgende hoofdpunten toelicht en geïllustreerd met voorbeelden en suggesties voor oplossingen:

  • ruimte voor gemeentelijk maatwerk
  • vereenvoudiging
  • prikkelwerking en budgettering

Doorlichting

De centrale vraagstelling in de doorlichting luidt: In hoeverre heeft het SZW-beleid dat valt onder artikel 2 op een doeltreffende en doelmatige wijze bijgedragen aan het vinden van werk, inkomensondersteuning en het bieden van aangepaste arbeid voor hen die dit nodig hebben?

De doorlichting zal zich met name richten op het stelsel (verantwoordelijkheid SZW) en de mate waarin stelsel en kaders dienend of blokkerend zijn aan de uitvoering van deze taken. Het onderzoeksrapport zal samen met een kabinetsstandpunt aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Verwachting is dat dit na de zomer zal zijn.

Meer informatie