Hoe wordt de AMvB Reële prijs Wmo 2015 toegepast bij het vaststellen van tarieven door gemeenten en aanbieders? Het ministerie van VWS wil daarin inzicht krijgen via een meerjarig onderzoek ‘evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015.’ Daarbij is hulp van gemeenten nodig.

Op basis van het onderzoek wordt bezien op welke punten de AMvB goed werkt in de praktijk en waar nog verbetering nodig is

Uw deelname

De evaluatie kent drie meetmomenten. De eerste meetronde is afgerond, nu start de tussenmeting. Eind dit jaar volgt de eindmeting.

  • Alle 208 gemeenten die aan de eerste meting hebben meegedaan, worden op korte termijn door I&O Research opnieuw benaderd voor deelname aan een digitale enquête. Deze enquête richt zich op het verzamelen van tarieven en volumes Wmo-maatwerkvoorzieningen die gemeenten via de zogenaamde p*q methodiek bekostigen. De meetperiode is 2015 tot en met 2019. Antwoorden die de gemeenten in de eerste ronde al hebben gegeven, hoeft men niet opnieuw in te vullen.
  • Parallel aan de enquête zal Berenschot op basis van de uitkomsten van de eerste meting een steekproef van 25 gemeenten benaderen die  één of meer Wmo-maatwerkvoorzieningen financieren door middel van prestatie- of populatiebekostiging . In overleg met deze 25 gemeenten zal Berenschot voor dit soort voorzieningen de tariefontwikkeling 2015-2019 in kaart brengen.
  • Tot slot hebben 22 centrumgemeenten voor beschermd wonen aan de eerste meetronde meegedaan. Ook voor deze gemeenten is een volledig inzicht in tarieven en volumes wenselijk. Om dit te realiseren worden de betrokken centrumgemeenten hierover apart door Berenschot benaderd. In de eerder genoemde enquête van I&O Research wordt gemeenten niet gevraagd naar tarieven en volumes voor beschermd wonen.

Het is mogelijk dat gemeenten in de tweede meetronde van de evaluatie zowel door I&O Research als door Berenschot worden benaderd, bijvoorbeeld omdat een gemeente tot 2018 ook centrumgemeente was voor beschermd wonen. Het is belangrijk dat deze gemeenten dan aan alle onderdelen van de evaluatie meewerken.  

In meetronde 2 worden tot slot ook opnieuw gegevens van tarief- en volumegegevens bij CAK opgevraagd en geanalyseerd.

Rapportage

De rapportage over de tweede meetronde zal uiterlijk januari 2020 beschikbaar zijn. Na de derde meetronde volgt later in 2020 het volledige eindrapport over de evaluatie van de AMvB Reële prijs.

Meer informatie

In onderstaand dossier op vng.nl leest u meer over de AMvB Reële prijs Wmo.