Een eindoordeel over de effecten van de Politiewet 2012 is nog niet mogelijk. De politieorganisatie moet zich de komende jaren doorontwikkelen en verbeteren. De VNG stuurde minister Grapperhaus (JenV) een reactie op de aanbevelingen die de Commissie Evaluatie Politiewet 2012 hierover doet.

Voor de VNG zijn het meest van belang:

  • Een juiste balans in de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen politie, het gezag op lokaal en regionaal niveau, en de minister van JenV.
  • De rol en positie van het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP).
  • De lokale sturing van de politie.
  • De samenwerking van politie met boa's.

Balans in bevoegdheden

We zijn het eens met de evaluatiecommissie dat de korpschef bevoegdheden moet krijgen die nu nog bij de minister liggen. We denken aan het opstellen van de politebegroting en de jaarrekening en het voeren van cao-onderhandelingen. En de korpschef moet via doormandatering meer ruimte bieden voor flexibiliteit in maatwerk in landelijke eenheden, districten, basisteams en wijkteams.

LOVP

De evaluatiecommissie (commissie-Kuijken) vindt dat het LOVP moet blijven bestaan, de VNG onderschrijft dit, evenals de aanbeveling tot een onafhankelijk voorzitter. De minister van JenV zou bij het overleg zelf aanwezig moeten blijven. Naast de regioburgemeesters moeten ook gemeenten met minder dan 100.000 inwoners in het LOVP blijven vertegenwoordigd.

Lokale sturing 

De lokale sturing van de politie blijft de komende jaren aandacht verdienen, de lokale gezagsdriehoek en prioriteiten moeten hierbij leidend zijn. De capaciteit bij de politie blijft ook een belangrijk aandachtspunt.

Samenwerking politie en boa's

Mede gelet op de beperkte politiecapaciteit, pleit de VNG voor meer inzet van gemeentelijke boa's en extra bevoegdheden, vooral bij de handhaving van lichte verkeersovertredingen. Gemeenten pleiten ook voor het opnieuw invoeren van de pv-vergoeding én een grotere rol voor de lokale driehoek bij besluiten over de toekenning van geweldsmiddelen en -bevoegdheden.

Meer informatie

Zie ook