Europese structuurfondsen hebben een grote meerwaarde, ook voor een rijke staat als Nederland. Onder dit motto organiseerden de VNG en het IPO samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gisteren een debatbijeenkomst in Nieuwspoort.

VNG-woordvoerder René de Heer, wethouder van Zwolle: 'De werkwijze van de Europese structuurfondsen en de samenwerking tussen overheid, bedrijven en andere partners die de fondsen genereert is uniek en niet te vervangen door nationale fondsen.'

Actualiteit van het onderwerp

In mei 2018 presenteert de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, zijn voorstellen voor het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU. Gelijktijdig met die voorstellen komen ook de voorstellen voor de structuurfondsen voor de periode ná 2020. Hoog tijd voor gemeenten en provincies om nu de meerwaarde van de structuurfondsen te benadrukken.

Presentatie projecten

In het eerste blok van de bijeenkomst presenteerden vijf projectleiders hun project dat met Europees geld is opgezet. Bij de projecten kwam sterk naar voren dat de meerwaarde van de Europese fondsen verder reikt dan alleen maar extra geld.

Het aspect van een programmatische aanpak van de fondsen, de samenwerking die die aanpak genereert tussen verschillende lokale en regionale partners (triple helix) en in sommige gevallen de samenwerking over de landsgrenzen heen, geven structuurfondsen toegevoegde waarde en maken dat ze niet te vervangen zijn door nationale fondsen.

Toegevoegde waarde Europa

De unieke waarde van Europese fondsen stond centraal in het debat met Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD), René de Heer, Bert Pauli, gedeputeerde van Noord-Brabant en woordvoerder IPO, Lewis Dijkstra van de Europese Commissie en Wilbert van de Griendt, directeur Agentschap SZW.

Anne Mulder staat kritisch tegenover de fondsen, al onderstreepte ook hij het belang van de fondsen voor samenwerking over landsgrenzen heen: 'Die zaken die niet door de lidstaten kunnen worden opgepakt, moet op EU-niveau gedaan worden. Daar moet dan ook Europees geld voor beschikbaar zijn.' De overige panelleden zijn van mening dat sommige ontwikkelingen en investeringen niet van de grond komen zonder de financiële injectie vanuit Europa.

Regionale ontwikkeling

Lewis Dijkstra ging tussen de projectpresentaties en de debatsessie in op de huidige regionale ontwikkeling in de EU, zoals onlangs door de Commissie is gepresenteerd in het 7e Cohesieverslag. Volgens hem loopt de EU op veel vlakken, bijvoorbeeld werkgelegenheid, nog altijd achter op de cijfers van voor 2008.

Lewis Dijkstra, René de Heer, Anne Mulder

Dijkstra wees expliciet op de klimaatdoelstellingen van de EU en de individuele lidstaten, waarbij vooral Nederland achterblijft bij zijn eigen in EU-verband geformuleerde doelen. Juist het klimaat ziet ook Anne Mulder als een thema dat lidstaten niet alleen individueel kunnen oppakken maar waar een Europese aanpak voor nodig is.

Videoverslag

Meer informatie